Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

moimonique
Poniżej tego stanu automatycznie w polu twoich zdarzeń będzie pojawiać się wszystko, co masz w podświadomości, czyli wszelkie lęki. Przyciąganie upragnionych przez świadomy umysł wydarzeń nie działa dopóki nie zaakceptujesz i nie pogodzisz się z tym, co jest.
Reposted byskylark skylark

July 21 2017

moimonique
“Nigdy nie lekceważ siły umysłu, znaczenia miłości i wiary. I nigdy nie przestawaj wierzyć. Traktuj każdego z życzliwością, współczuciem i szacunkiem, bez względu na to, czy sądzisz, że on to rozumie, czy nie…”

July 15 2017

moimonique
1085 53ee 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia
moimonique
0435 3fc2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
moimonique
moimonique
3601 9335 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
moimonique
5609 863f 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakonwalia konwalia
moimonique
2482 6e3e 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
moimonique
5559 05ea 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia
moimonique
6589 185e 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viakonwalia konwalia
moimonique
9223 c06e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
moimonique
1909 ad83 420
Reposted fromslodziak slodziak

July 13 2017

moimonique
2267 5bc3 420
Reposted fromslodziak slodziak viaStoneColdSober StoneColdSober
moimonique
8022 915e 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
moimonique
moimonique
6157 6769 420
Reposted fromtfu tfu viaStoneColdSober StoneColdSober
moimonique
4565 86bc 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
moimonique
4439 7acf 420

June 25 2017

moimonique
moimonique
Czuję się taka wiesz, niewystarczająca. Nie wystarczająco piękna, mądra, chuda. Nie wystarczająco wystarczająca.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl