Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

moimonique
5918 451a

May 14 2019

moimonique

Nie jesteś w stanie kontrolować wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu, więc skoncentruj się na tym, co zależy od ciebie.

Nick Vujicic, „Bez granic!”

March 03 2019

moimonique
9956 704c 420
Reposted fromRowena Rowena viaAmericanlover Americanlover
moimonique
7379 4402 420

February 23 2019

moimonique
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover

February 17 2019

9199 52da 420
moimonique
0422 be7f 420

February 10 2019

9541 3cf4 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
7917 fc85 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

February 06 2019

moimonique
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.

February 03 2019

moimonique
4328 e858 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viaAmericanlover Americanlover
moimonique
5324 1890 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaAmericanlover Americanlover
moimonique
7141 fe5b 420
Reposted fromsavatage savatage viakonwalia konwalia

February 02 2019

moimonique
6175 ec72 420
Reposted frommaking-love making-love viasoadysta soadysta

November 02 2018

moimonique
6226 d4fe 420
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viahash hash
moimonique
5278 dace 420
Reposted fromsavatage savatage
moimonique
5282 71d1 420
Reposted fromsavatage savatage
moimonique
1023 adfe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoadysta soadysta
moimonique
7275 f116 420
Reposted fromamatore amatore viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl